Аçık urok gagauz istoriyası, rulturası hem adetleri predmedindä.

Dekabrinin 2- dä 2020 — ci yılda  Kiriyet küüyün  gimnaziyasında  D.Tanasoglonun adına gagauz dili üüredicisi Gümüșlü Anna K. 6 -cı klasta açık urok  verdi.

Tema:  «Yabanı yortuları». Üürenicilär bibliotekadan, internettan, babularından, dädularından haberleri hazırladılar. Nikolaeva Kseniya yabanı için prezintațiya hazırladı. Kalan kızlar evdän getirdilär ev ișlerini, angılarını  diil lääzımdı yapmaa yabanı yortusunda.

Çocuklar masal, ballada, șiir, annatma hem olayları annatılar. Urok V. Yugun «Canavar» türküsünnän çeketti. Bir boyu üürenicilerdän gözäl  resimnerini hazırladılar. Bütün urok üürenicilär  islää ișledilärhem bitkidä bir karara geldilär, ani yabanı yortusunu lääzım tutmaa, zerä o yortu koruyer bizim gagauz olduumuzu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *